EFORL โล่งอก WCIH เพิ่มทุน ดึงทุนใหม่ร่วม

EFORL แจ้ง WCIH เตรียมเพิ่มทุน 58 ล้านหุ้น เพื่อลดภาระหนี้ ขายล็อตแรก 14.50 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 8:1 หุ้นละ 25 บาท จองซื้อหุ้น-ชำระเงินภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ฟาก WCIH เล็งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเร่งเจรจาปรับหนี้ “โซลาริส”